nolimits

The principles of processing personal data

The principles of processing personal data

Zásady zpracování osobních údajů

zákazníků společnosti SKY WALKERS Czech Republic s.r.o.

 

Naše společnost SKY WALKERS Czech Republic s.r.o.se Vám zavázala poskytnout služby tandemového seskoku padákem, popř. jste si tyto služby u naší společnosti objednali.

 

V rámci uzavřeného smluvního vztahu má naše společnost od Vás k dispozici osobní údaje ve smyslunařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

 

S ohledem na tuto skutečnost pro Vás naše společnost připravila tyto zásady, kterými Vám poskytuje základní informace o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

Zásady zpracování osobních údajů jsou určeny pro objednatele a uživatele služeb naší společnosti.

 

Zpracování tzv. cookies souborů upravuje samostatné prohlášení naší společnosti zveřejněné na našich webových stránkách.

 

 

Komu Vaše osobní údaje poskytujete?

 

Osobní údaje poskytujete naší společnosti, SKY WALKERS Czech Republic s.r.o., IČO 27364577, se sídlem Týnská ulička 1064/6 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108615.

 

Naše společnost tak bude správcem Vašich osobních údajů (dále jen jako „naše společnost“).

 

 

Kde můžete naši společnost kontaktovat?

 

Adresa: ……………

Tel.: ……………

E-mail: ……………[J1]

 

 

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

 

Pokud služby naší společnosti pouze objednáváte[J2] , ale sami je nevyužíváte, tak zpracováváme tyto Vaše osobní údaje, které vyplníte do objednávky:

 

 1. jestliže jste fyzickou osobou

 

 • jméno a příjmení;
 • Vaše telefonní číslo;
 • Vaše adresa elektronické pošty(e-mailová adresa).

 

 1. jestliže jste právnickou osobou

 

 • telefonní číslo kontaktní osoby (nejedná-li se o všeobecnou telefonní linku);
 • adresa elektronické pošty(e-mailová adresa) kontaktní osoby, je-li tvořena kombinací jména či příjmení konkrétní osoby;
 • jméno a příjmení kontaktní osoby;
 • jméno a příjmení zástupce.

 

 1. jestliže jste podnikající fyzickou osobou

 

 • jméno a příjmení, popř. označení, pod kterým vykonáváte svou podnikatelskou činnost;
 • identifikační číslo;
 • daňové identifikační číslo, je-li potřebné;
 • adresa sídla;
 • jméno a příjmení kontaktní osoby;
 • jméno a příjmení zástupce
 • Vaše telefonní číslo, popř. kontaktní osoby;
 • Vaše adresa elektronické pošty(e-mailová adresa), popř. kontaktní osoby.

 

Všechny výše uvedené identifikační osobní údaje jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy (smluvní požadavek) a dále plnění zákonem stanovených povinností (vystavení daňových dokladů, vedení účetnictví) – zákonný požadavek. V případě neposkytnutí identifikačních osobních údajů nebude moci být smlouva s Vámi uzavřena.

 

Telefonický kontakt, e-mailová adresa a identifikace kontaktní osoby, popř. zástupce, jsou důležité pro komunikaci s Vámi ohledně uzavřené smlouvy a jejího plnění ze strany naší společnosti (smluvní požadavek). Bez těchto údajů nebude možné s Vámi v rámci smluvního vztahu pružně komunikovat, ale nebrání to uzavření smlouvy; to neplatí pro e-mailovou adresu, která je důležitá pro potvrzení objednávky ze strany naší společnosti, a telefonický kontakt, který je podstatný pro komunikaci s Vámi ohledně realizace seskoku (nutnost reagovat na aktuální podmínky počasí, zpoždění při poskytování služeb apod.) – e-mailovou adresu a telefonický kontakt tak musíte do objednávky vyplnit vždy (smluvní požadavek) a bez nich nebude možné smlouvu s Vámiuzavřít.

 

Telefonický kontakt a e-mailovou adresu využívá naše společnost také pro účely přímého marketingu (nabídku vlastních služeb) a na základě Vašeho souhlasu k nabízení zboží a služeb jiných subjektů – naše služby však můžete využívat i bez tohoto souhlasu.

 

 

Pokud služby naší společnosti přímo užíváte (platí i pro objednatele našich služeb), tak zpracováváme tyto Vaše osobní údaje, které vyplníte do přihlášky k tandemovému seskoku:

 

 • jméno a příjmení;
 • datum narození;
 • Vaše hmotnost;
 • Vaše telefonní číslo;
 • Vaše adresa elektronické pošty(e-mailová adresa).

 

Vaše jméno, příjmení, datum narození a hmotnost jsou nezbytné pro plnění smlouvy, tedy poskytnutí služby tandemového seskoku (smluvní požadavek). Datum narození je od Vás požadován za účelem ověření Vašeho věku (z důvodu existence věkového limitu pro absolvování tandemového seskoku, popř. nutný souhlas Vašeho zákonného zástupce). Vaši hmotnost potřebujeme za účelem ověření možnosti poskytnutí služby tandemového seskoku (ověření nepřekročení váhového limitu). V případě neposkytnutí těchto všech osobních údajů nebudou moci být služby tandemového seskoku poskytnuty.

 

Telefonický kontakt a e-mailová adresa nemusíte do přihlášky k tandemovému seskoku vyplnit; jedná se o nepovinné údaje. Jestliže je však do přihlášky uvedete, bude je naše společnost využívat pro účely přímého marketingu (nabídku vlastních služeb) a na základě Vašeho souhlasu k nabízení zboží a služeb jiných subjektů – naše služby však můžete využívat i bez tohoto souhlasu.

 

Jestliže využijete služeb naší společnosti a objednáte si obrazový záznam ze seskoku, naše společnost zpracovává Váš obrazový záznam za účelem plnění smlouvy (smluvní požadavek), když bez jeho zpracování nebude moci být smlouva splněna (pořízen obrazový záznam).

 

Obrazový záznam naše společnost také využívá za účelem propagace vlastní činnosti, a to na základě Vašeho dobrovolného souhlasu – Váš souhlas však není důležitý pro plnění uzavřené smlouvy.

 

 

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme? (účel zpracování Vašich osobních údajů)

 

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje pro účely uzavření a plnění smlouvy, plnění právních povinností podle obecně závazných právních předpisů a také ochranu svých práv a oprávněných zájmů. Dále naše společnost Vaše osobní údaje zpracovává pro účely obsažené v rámci Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Oprávněnými zájmy naší společnosti je například předání Vašich osobních údajů zpracovatelům osobních údajů, kteří jsou uvedeni v tomto prohlášení, zasílání marketingových sdělení týkajících se naší společnosti nebo vymáhání pohledávek.

 

Právním základem zpracováníVašich osobních údajů je tak plnění smlouvy, plnění právních povinností podle obecně závazných právních předpisů, Váš souhlas a také ochrana práv a oprávněných zájmů naší společnosti.

 

Vaše osobní údaje nebudou naší společností ani dalšími příjemci předávány do státu, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizaci, jestliže o to sami nepožádáte, nebo to nebude důležité pro plnění smlouvy.

 

Prohlašujeme, že nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve vztahu k Vašim osobním údajům.

 

 

Kdo všechno s Vašimi osobními údaji pracuje?

 

Vaše osobní údaje zpracovává nebo k nim má přístup[J3]

 

 

 

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

 

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (telefonický kontakt a e-mailovou adresu), budeme zpracovávat po dobu 5 let od Vámi uděleného souhlasu nebo do doby, než s tímto zpracováním vyjádříte nesouhlas. Vezměte však na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je Váš souhlas.

 

Osobní údaje, které zpracováváme bez Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat nejvýše po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí služeb. Důvodem je možné uplatňování nároků z poskytnutých služeb.

 

Po uplynutí shora uvedených lhůt, popř. odvolaní souhlasu, naše společnost může Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely ochrany svých oprávněných zájmů (např. vymáhání pohledávek) a dále je může zpracovávat pro účely plnění zákonných povinností.

 

 

Zabezpečení Vašich osobních údajů

 

Zpracování Vašich osobních údajů provádí naše společnost ve svém sídle, svých provozovnách a pobočkách. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a výpočetní technikou (PC).

 

Za účelem bezpečnosti Vašich osobních údajů naše společnost přijalapříslušná technicko-organizační opatření(např. opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jinému zneužití Vašich osobních údajů).

 

Veškeré subjekty, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat v souladu s ochranou Vašich osobních údajů.

 

 

Jaká máte práva?

 

 1. Právo na přístup k osobním údajům

 

Máte právo získat od naší společnostipotvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou naší společnostízpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 

 • pro jaké účely naše společnostVaše osobní údaje zpracovává;
 • které Vaše osobní údaje naše společnostzpracovává;
 • komu jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny;
 • doba zpracování Vašich osobních údajů;
 • existence práva požadovat od naší společnostiopravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti jejich zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji Vašich osobních údajů, pokud nebyly získány od Vás;
 • zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a v kladném případě máte právo na získání informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vaši osobu.

 

Žádost o přístup k Vašim osobním údajům vyřídí naše společnostbezplatně. Je-li však Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, může naše společnostodmítnout Vaší žádosti vyhovět nebo uložit Vám přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

 

 

 1. Právo na opravu osobních údajů

 

Máte právo na to, aby naše společnostbez zbytečného odkladu opravila Vaše nepřesné osobní údaje.

 

Máte také právo na to, aby naše společnostbez zbytečného odkladu doplnila Vaše osobní údaje, pokud jsou neúplné.

 

 

 1. Právo na výmaz osobních údajů

 

Máte právo na to, aby naše společnostbez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje, pokud je dán zejména jeden z těchto důvodů:

 

 • Vaše osobní údaje již naše společnostnepotřebuje pro účely, pro které byly zpracovávány;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz písm. f) níže) u Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněných zájmů naší společnostia naše společnostneshledá již žádné oprávněné zájmy, které by zpracování opravňovaly;
 • zpracování Vašich osobních údajů přestalo být v souladu s platnými právními předpisy.

 

Právo na výmaz se neuplatní v případech, kdy zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti naší společnosti(typicky uložených zákonem), pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědecké, historické nebo statistické, nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků naší společnosti (např. vymáhání pohledávek).

 

 

 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů

 

Máte právo, aby naše společnostpo omezenou dobu nezpracovávala Vaše osobní údaje, jestliže je splněna jedna z těchto podmínek:

 

 • popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu potřebnou, než naše společnostověří přesnost Vašich osobních údajů;
 • jestliže naše společnostzpracovává Vaše osobní údaje bez dostatečného právního základu, avšak Vy požádáte o omezení zpracování a nikoliv o jejich výmaz (viz písm. c) výše);
 • naše společnostVaše osobní údaje již nepotřebuje zpracovávat, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • po dobu ověřování oprávněnosti Vaší námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely oprávněných zájmů naší společnosti(viz písm. f) níže).

 

 

 1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Jestliže Vaše osobní údaje zpracovává naše společnost na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Vezměte však na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je Váš souhlas.

 

 

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů

 

Máte právo požadovat, aby Vám naše společnostpředala Vaše osobní údaje, které od Vás získala pro uzavření smlouvy s Vámi a její plnění nebo s jejichž zpracováním jste udělil souhlas. Osobní údaje však můžete získat jen v případě, že je naše společnostzpracovává automatizovaně v elektronické podobě. Poté Vám budou Vaše osobní údaje předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

 

 1. Právo vznést námitku proti zpracování

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je naše společnostzpracovává na základě svých oprávněných zájmů. Naše společnostVaší námitce vyhoví, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů.

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je naše společnostzpracovává pro účely svého přímého marketingu (typicky propagaci svého zboží nebo služeb). Naše společnostVaší námitce v tomto případě vždy vyhoví.

 

 

 1. Právo podat stížnost

 

Máte právo bez ohledu na všechna výše uvedená práva podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnostiu Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (více na www.uoou.cz), zejména domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

 

 

V Praze dne 25. 5. 2018

 

                                              

                                                                                   SKY WALKERS Czech Republic s.r.o.

Contacts

We have our skydiving meeting point located in the heart of Prague, 20 meters from Old Town square the astronomical clock and all the other famous venues. From here we will take you (for free) to our small private airport north of Prague with our air-conditioned minibus. The ride takes about an hour (depending on the traffic) alongside beatiful czech countryside.